^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Wrocław 01.09.2021 r.

{Play}Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 19 w czasie pandemii Covid-19

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

a) Dzieci przyjmowane są do przedszkola w godzinach 6.30 – 8.30.

b) Przed wejściem do przedszkola należy zachowywać bezpieczny dystans (min. 2 m).

c) Rodzice nie mogą przebywać w budynku przedszkola poza szatnią.

d) Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic oczekuje w wyznaczonej strefie na pracownika przedszkola.

e) Pracownik przedszkola wprowadza dziecko do szatni oraz grupy.

f) Przy odbieraniu dziecka z przedszkola rodzic oczekuje w wyznaczonej strefie na pracownika przedszkola, który przyprowadzi dziecko.

 

2. Procedura przebywania dziecka w przedszkolu.

a) Do grupy przyporządkowani są stali nauczyciele i personel.

b) Dzieci mogą korzystać tylko z zabawek i materiałów które są jednorazowe lub możliwe do zdezynfekowania.

c) Głównym zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki oraz dbanie o procedury bezpieczeństwa.

3. Procedura pracy kadry i obsługi przedszkola.

a) Pracownicy wchodząc do placówki obowiązkowo dezynfekują ręce.

b) Obowiązki nauczyciela:

● Po przyjęciu do grupy oraz kilkukrotnie w ciągu dnia dopilnować dokładnego mycia rąk przez dzieci.

● Przeprowadzać systematyczne rozmowy przypominające o zasadach higieny.

● Wietrzyć sale nie rzadziej niż raz na godzinę.

● Natychmiast reagować na objawy chorobowe zauważone u dziecka, wykonać telefon do rodzica oraz odizolować dziecko od grupy.

● Monitorować godziny wejścia i wyjścia dzieci z placówki bez konieczności potwierdzenia pisemnego przez rodzica.

● Dbać o przestrzeganie wytycznych GIS i MEN. c) Obowiązki obsługi technicznej:

● Odbierać i wydawać dzieci rodzicom.

● Dezynfekować powierzchnie wspólne ze szczególnym uwzględnieniem toalet dla dzieci i personelu, powierzchni płaskich, poręczy, klamek, włączników światła, biurek, klawiatur, stołów, krzeseł i zabawek – w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy dziennie (w przypadku stołów minimum przed i po każdym posiłku).

● Wietrzyć pomieszczenia przedszkolne nie rzadziej niż raz na godzinę.

● Podawać posiłki w odzieży ochronnej.

● Dbać o przestrzeganie wytycznych GIS i MEN.

 

4. Procedura wydawania posiłków i napojów.

a) Dzieci spożywają posiłki w salach. Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesełka są dezynfekowane.

b) Woda do picia wydawana jest tylko przez nauczyciela lub woźną w kubeczkach, które są regularnie dezynfekowane lub w jednorazowych kubeczkach.

 

5. Procedura zachowania w przypadku stwierdzenia objawów choroby.

a) Przedszkole dysponuje pomieszczeniem przygotowanym w celu izolowania osób z podejrzeniem choroby.

b) Nauczyciel natychmiast reaguje na objawy chorobowe zauważone u dziecka, wykonuje telefon do rodzica oraz odizolowuje dziecko od grupy. c) Procedury postępowania w przypadku podejrzenia choroby u pracownika:

● niezwłoczne odsunięcie od stanowiska pracy,

● wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci,

● powiadomienie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

● poddanie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji obszaru, w którym poruszał się pracownik,

● ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

● stosowanie się do zaleceń GIS.

 

6. Procedura dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów.

a) Dezynfekowanie powierzchni wspólnych wymienionych w punkcie 3.c. należy do obowiązków pracowników obsługi, z wykorzystaniem specjalistycznych środków.

b) Zabawki oraz sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane po każdorazowym użyciu.

 

7. Zasady funkcjonowania przedszkola.

a) W czasie pandemii dzieci przebywają w wyznaczonej przez dyrektora grupie.

b) W sali dostępna jest ograniczona ilość zabawek, które można dezynfekować.

c) Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, boiska i sprzętu sportowego.

 

8. Obowiązki rodzica.

a) Przedszkole decyduje o możliwości powrotu dziecka do przedszkola na podstawie wytycznych MEN i GIS.

b) Przedszkole zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka ze względu na brak możliwości zachowania w/w wytycznych.

c) O decyzji rodzic zostaje poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

d) Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest zaakceptowanie przez rodzica powyższych procedur oraz wypełnienie oświadczenia wydanego przez Gminę Wrocław.

e) Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych – dotyczy to całej rodziny.

f) Rodzic ma obowiązek poinformowania przedszkola o ewentualnym przebywaniu członka rodziny na kwarantannie.

g) W przypadku podejrzenia choroby rodzic ma obowiązek (zgodnie z wytycznymi) odebrać telefon z przedszkola i zgłosić się po dziecko najszybciej jak to jest możliwe (max. do 1 godziny). h) Rodzic ma obowiązek przypomnieć dziecku podstawowe zasady higieny, zwrócić uwagę na:

● niepodawanie ręki na powitanie,

● unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

● mycie rąk,

● zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu,

● nieprzynoszenie zabawek i innych przedmiotów z domu.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Opracowały: Paulina Wrześniewska, Agnieszka Dorniak, Joanna Wesołowska