Dostępność cyfrowa adres http://zsp19.wroclaw.pl/

Data publikacji 2021-03-11
Data aktualizacji 2024-03-22
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat.zsp19@wroclawskaedukacja.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 71 7986853. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 we Wrocławiu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 mieści się w dwóch budynkach:
- do budynku Szkoły Podstawowej nr 47 prowadzi wejście od strony ul. Januszowickiej;
- do Przedszkola nr 19 prowadzi wejście od strony ul. Kutnowskiej
Do wejścia prowadzą podjazdy dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia są zabezpieczone bramkami.
W budynkach są windy , a w SP 47 również platforma przyschodowa.
Budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu szkolnym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Placówka nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym i nie ma możliwości skorzystania z jego usług zarówno na miejscu jak i on-line.

Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu
ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
tel.: 71 798 68 53
e-mail: sekretariat.zsp19@wroclawskaedukacja.pl