Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016) mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji
o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane osobowe.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej,
z określoną̨ treścią̨ i podpisem, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 19,
ul. Januszowicka 35-37, 53-135 Wrocław, tel. 71 798 68 53 staje się ich administratorem.

W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo kontaktować się
z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Adamaszek kierując korespondencję tradycyjną na adres placówki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających
z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrażają Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 221 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzulach zamieszczonych na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit c, który może być́ rożny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć́ w sekretariacie naszej placówki.

1Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (BIP, strona internetowa placówki, tablice ogłoszeń), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. (ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczyciele, medycyna pracy firmy ochroniarskie świadczeń socjalnych i medycyny pracy, dostawcom świadczeń przysługujących pracownikowi, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą i bankową, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Szkoły, np. ochraniarskie, doradcze, audytowe). W ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej Państwa dane mogą zostać udostępnione w ramach współpracy organom samorządu lokalnego, placówkom oraz instytucjom edukacyjnym, kulturalnym, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza Placówka stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ integralność́ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ śṙodki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych - oznacza to, ze możecie Państwo prosić, abyśmy wyeksportowali z baz danych informacje, jakie posiadamy na Państwa temat i przesłali je do Państwa
w formie pisemnej lub elektronicznej,

• poprawiania danych - jeżeli przetwarzane przez nas dane są̨ nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia,

• ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać́, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się̨ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji zawartej z nami umowy,

• żądania usunięcia danych - prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, abyśmy usunęli wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa,

• przenoszenia danych do innego administratora danych - jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych możecie Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali Państwa dane do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych,
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych placówki lub listownie na adres placówki z dopiskiem „RODO”.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

dla kontrahenta

dla nauczyciela

dla pracownika samorządowego

dla darczyńcy

dla wolontariatu

 RODO

ZFŚŚ

rejestr wejść - wyjść

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

zgoda pracownika na użycie prywatnego emaila i telefonu

zgoda pracownika na wizerunek

pracownicze plany kapitałowe

proces rekrutacji

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WAŻNE INFORMACJE

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu. Ich kopiowanie i wykorzystanie bez zgody dyrekcji szkoły oraz rodziców dzieci znajdujących się na fotografiach jest zabronione.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 47 w ZSP nr 19
ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
-------------------------------
Telefon.: 71 7986853
fax.: 71 3677525